Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING CLIËNTEN PRIMAIRE THUISZORG B.V. 

 

 

Persoonsgegevens bij Primaire Thuiszorg B.V./Primiare Zorg  d.d.  1 januari 2024
 

Deze verklaring heft tevens betrekking op Primaire Zorg, Voor de leesbaarheid hebben we slechts Primaire Thuiszorg vermeld, hieronder dient derhalve tevens te worden verstaan Primaire Zorg. 

 
 Uw privacy is voor Primaire Thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden. Wij hebben de privacy van onze cliënten, medewerkers en anderen hoog in het vaandel staan. In deze verklaring hebben wij beknopt de verplichtingen van Primaire Thuiszorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.  


Betekenis privacyverklaring

Wij hebben de verantwoordelijkheid u te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens mogelijk verstrekken. Het uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk altijd op een veilige manier. 


Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig en waarvoor?

1.          Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van een eventuele wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens,  verleende zorgproducten, sociaal profiel / netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening.
 Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger. 

2.             Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is voor Primaire Thuiszorg dan verplicht.
 

3.             Medische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidings- gegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening. 

 

4.             Toegediende medicatie
Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen. 

5.             Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel.
Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten. 

6.             Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik.
Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie).
 


Overige persoonsgegevens 


Gegevens dienen altijd met een omschreven doel te worden vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet vastleggen. In een aantal situaties kan toestemming hiervoor een uitzondering vormen. Pasfoto’s kunnen bijvoorbeeld ook iets over iemands ras of religie zeggen. Wanneer we foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, kan toestemming als basis worden gebruikt om dit toch mogelijk te maken. Primaire Thuiszorg maakt hier ook gebruik van. Toestemming hiervoor kan overigens altijd door u weer worden ingetrokken. Ook euthanasieverklaringen en reanimatieverklaringen worden alleen op verzoek van de cliënt vastgelegd. 

Wanneer Primaire Thuiszorg een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten. 

Hoe verkrijgt Primaire Thuiszorg de persoonsgegevens? 


De meeste gegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kunnen gegevens aan ons worden verstrekt vanuit andere zorgaanbieders. 

Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij Primaire Thuiszorg in zorg is. 

Intern gebruik van de gegevens 


Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen. 

 
 Beveiliging van de gegevens 


Primaire Thuiszorg neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen. 


Extern gebruik van gegevens 


Verplichte doorgifte
Als zorginstelling heeft Primaire Thuiszorg de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen. 

In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken: denk bijvoorbeeld aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.  

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Primaire Thuiszorg gebruik van computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Primaire Thuiszorg zelf. 

Overige doorgifte
Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen. 


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 


 In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Primaire Thuiszorg voor het cliëntendossier een bewaartermijn van minimaal 20 jaar te hanteren na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen. 

In het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dient een bewaartermijn van 15 jaar gehanteerd te worden. Indien alleen sprake is van zorg die geleverd en gefinancierd wordt vanuit de WMO en waarop de WGBO niet van toepassing is, is de termijn van 15 jaar van toepassing. 

 


Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens 


 Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van cliënten gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel op de cliënt zelf betrekking. Daarom heeft de cliënt het recht om de persoonsgegevens: · in te zien, 
· te corrigeren als ze niet juist zijn, 
 · over te laten dragen naar andere personen of organisaties. 
Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 


Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Primaire Thuiszorg zal tevens wijzigingen apart aankondigen. 

 

Datalek 

Een datalek verwijst naar een incident waarbij gevoelige, vertrouwelijke of beschermende informatie onbedoeld wordt vrijgegeven, gedeeld, gestolen of verloren, hetzij intern of extern. Indien dit binnen de organisatie Primaire Thuiszorg het geval is, dan worden de stappen gevolgd zoals voorgedragen door de Autoriteit persoonsgegevens het vermeld op de website. Indien uw gegevens betrokken zijn bij een datalek dan wordt u altijd geïnformeerd door Primaire Thuiszorg. 

Bij een datalek wordt er door Primaire Thuiszorg een risico-inschatting gemaakt. De volgende factoren worden in acht genomen bij een risico-inschatting: 

1.     De aard van de inbreuk; 

2.     De aard en gevoeligheid van de persoonsgegeven en de hoeveelheid; 

3.     Het gemak waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd; 

4.     De ernst van de gevolgen voor de slachtoffers; 

5.     Kenmerken van de onbevoegde ontvanger; 

6.     Bijzondere kenmerken van de persoon; 

7.     Bijzondere kenmerken van onze organisatie; 

8.     Aantal slachtoffers. 

Bij een gemiddeld of hoge risico inschatting zal er altijd door Primaire Thuiszorg een melding gemaakt worden bij de autoriteitenpersoonsgegevens. Via de website van autoriteitpersoongegevens is het mogelijk datalekken te melden. 

 

 Vragen of kritiek 


Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Contactpersoon gegevensbescherming van Primaire Thuiszorg: 

M. Sayilik
[email protected]
06-14289719
 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen. 

Klacht indienen 


Als u vindt dat Primaire Thuiszorg niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u op onze website vinden www.primairethuiszorg.nl
U kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Privacyverklaring Primaire Thuiszorg B.V., 1 januari 2024